Few women admit their age Quotes

Few women admit their age Quotes